به سايت بزرگ رزبانو خوش آمديد.وارد يا عضو شويد کاربرگرامي شما اکنون در مسير زير قرار داريد : عروسک بافی و آموزش بافت عروسک سرانگشتی

عروسک بافی و آموزش بافت عروسک سرانگشتی

تاريخ ارسال پست:
سه شنبه 1402/05/10
نويسنده:
S.mirzagol
تعداد بازديد:
333

عروسک بافی و آموزش بافت عروسک سرانگشتی

از سری آموزش های جذاب و دوست داشتنی عروسک بافی، با آموزش بافت سه مدل عروسک سرانگشتی در خدمت شما هستیم. برای بافت عروسک سرانگشتی پدر، عروسک سرانگشتی مادر و عروسک سرانگشتی پسر همراه رزبانو باشید.

 

https://up.rozbano.com/view/3719373/Finger%20puppet%20tutorial.jpg

عروسک بافی و آموزش بافت عروسک سرانگشتی

 

بافت سر عروسڪ انگشتی پدر:

۱_ حلقه جادویی و ۶ پایه ڪوتاه
۲_ جفت پایه (۱۲)
۳_ یڪ پایه تڪی و یڪ پایه جفت(۱۸)
۴_ دو پایه تڪی و یڪ پایه جفت (۲۴)
۵_ سه پایه تڪی و یڪ پایه جفت (۳۰)
۶_ ۸) تڪرار (۳۰)

 

۹_ تعداد ۱۲ پایه ، یڪ زنجیره ، یڪ پایه رد ڪنید ، چهار پایه ، یڪ زنجیره ، یڪ پایه رد ڪنید ، ۱۲ پایه ببافید
۱۰_۱۳_ تڪرار (۳۰)
۱۴_ سه پایه تڪی و یڪ پایه ڪم(۲۴)
۱۵_دو پایه تڪی و یڪ پایه ڪم(۱۸)
۱۶_ یڪ پایه تڪی و یڪ پایه ڪم(۱۲)
۱۷_ شش پایه ڪم ڪنید و قبل از محڪم ڪردن بافت داخلش رو الیاف پر ڪنید.

چشمها رو حا بذارید و دهان و بینی رو هم بدوزید یه سیبیل هم بدوزید ڪه خیلی بانمڪ میشه
 

جای انگشت عروسڪ انگشتی پدر

۱_از رج ۱۵ بافت سر نخ وصل ڪنید ۱۸ پایه بزنید
۲_۶ تڪرار ۱۸ پایه
با رنگ دیگه ۷_۱۲ تڪرار ۱۸ پایه بزنید.

 

موه های عروسڪ انگشتی

۱_ تعداد ۶ پایه درون حلقه جادویی(۶)
۲_ جفت پایه(۱۲)
۳_یڪ پایه تڪی و یڪ جفت پایه(۱۸)
۴_دو پایه تڪی و یڪ جفت پایه(۲۴)
۵_ سه پایه تڪی و یڪ جفت پایه (۳۰)
۶_ تڪرار (۳۰)
۷_ چهار پایه تڪی و یڪ جفت پایه (۳۶)
۸_۱۰) تڪرار (۳۶)
۱۱_تعداد ۷ پایه ڪوتاه ، یڪ پایه متوسط ۵ پایه بلند ، یڪ متوسط ، پایه نامریی ، یڪ زنجیره ، پایه بلند ، ۸ پایه متوسط ، یڪ بلند ، ۱۱ پایه ڪوتاه

 

بافت سر عروسڪ انگشتی مادر:

۱_حلقه جادویی و ۶ پایه ڪوتاه
۲_جفت پایه (۱۲)
۳_یڪ پایه تڪی و یڪ پایه جفت(۱۸)
۴_دو پایه تڪی و یڪ پایه جفت (۲۴)
۵_سه پایه تڪی و یڪ پایه جفت (۳۰)
۶_۸) تڪرار (۳۰)
۹_ تعداد ۱۲ پایه ، یڪ زنجیره ، یڪ پایه رد ڪنید ، چهار پایه ، یڪ زنجیره ، یڪ پایه رد ڪنید ، ۱۲ پایه ببافید
۱۰_۱۳) تڪرار (۳۰)
۱۴_ سه پایه تڪی و یڪ پایه ڪم(۲۴)
۱۵_دو پایه تڪی و یڪ پایه ڪم(۱۸)
۱۶_ یڪ پایه تڪی و یڪ پایه ڪم(۱۲)
۱۷_ شش پایه ڪم ڪنید و قبل از محڪم ڪردن بافت داخلش رو الیاف پر ڪنید

 

جای انگشت عروسڪ مادر

۱_ از رج ۱۶با نخ رنگ بدن شروع ڪنید
 نخ وصل ڪنید ۱۸ پایه بزنید
۲_ تڪرار ۱۸ پایه
تا رج ۱۲ تڪرار ۱۸ پایه بزنید

با رنگ قرمز از قسمتی ڪه نخ وصل ڪردید و جای انگشت رو بافتید برای بافت لباس شروع ڪنید

۱_ تعداد ۱۸ پایه ڪوتاه
۲_ دو پایه تڪی و یڪ پایه جفت(۲۴)
۳_ تڪرار (۲۴)
۴_ سه پایه تڪی و یڪ پایه جفت(۳۰)
۵_۸_تڪرار (۳۰)
۹_ بافت معڪوس برای حاشیه لباس

 

مو های عروسڪ انگشتی

۱_حلقه جادویی و ۶ پایه
۲_ جفت پایه(۱۲)
۳_یڪ پایه تڪی و یڪ پایه جفت (۱۸)
۴_دو پایه تڪی و یڪ پایه جفت (۲۴)
۵_سه پایه تڪی و یڪ پایه جفت (۳۰)
۶_تڪرار (۳۰)
۷_چهار پایه تڪی و یڪ پایه جفت (۳۶)
۸_۱۰) تڪرار (۳۶)
۱۱_ پنج پایه ڪوتاه ، یڪ پایه بلند ، ۷ پایه متوسط ، یڪ پایه بلند ، یڪ نامریی و یڪ زنجیره ،  یڪ پایه بلند ، ۸ متوسط ، یڪ پایه بلند ، ۱۱ پایه ڪوتاه

 

قسمت گوجه ای موهای عروسڪ

۱_حلقه جادویی و ۶ پایه
۲_ جفت پایه(۱۲)
۳_ یڪ پایه تڪی و یڪ پایه جفت(۱۸)
۴_۵_ تڪرار (۱۸)
۶_ یڪ پایه تڪی و یڪ پایه ڪم ڪنید(۱۲)

 
یڪم این قسمت بافت ڪوچیڪه و توی دست سخت جا میگیره اما میدونم ڪه همه ڪلی ذوق هنری دارید حالا این قسمت بافت رو هم به موها وصل ڪنید و روی سر عروسڪ مامانه وصل ڪنید و چشمها و لب هارو هم جا بزنید و یڪمم رژ گونه. قبل از تمام ڪردن قسمت سر عروسڪ الیاف پر ڪردن فراموش نشه

 

بافت سر عروسڪ انگشتی پسر:

۱_حلقه جادویی و ۶ پایه ڪوتاه
۲_جفت پایه (۱۲)
۳_یڪ پایه تڪی و یڪ پایه جفت(۱۸)
۴_دو پایه تڪی و یڪ پایه جفت (۲۴)
۵_سه پایه تڪی و یڪ پایه جفت (۳۰)
۶_۸) تڪرار (۳۰)
۹_ تعداد ۱۲ پایه ، یڪ زنجیره ، یڪ پایه رد ڪنید ، چهار پایه ، یڪ زنجیره ، یڪ پایه رد ڪنید ، ۱۲ پایه ببافید
۱۰_۱۳_ تڪرار (۳۰)
۱۴_ سه پایه تڪی و یڪ پایه ڪم(۲۴)
۱۵_دو پایه تڪی و یڪ پایه ڪم(۱۸)
۱۶_ یڪ پایه تڪی و یڪ پایه ڪم(۱۲)
۱۷_ شش پایه ڪم ڪنید و قبل از محڪم ڪردن بافت داخلش رو الیاف پر ڪنید
چشمها رو حا بذارید و دهان و بینی رو هم بدوزید.

 

جای انگشت عروسڪ انگشتی پسر:

۱_از رج ۱۵ بافت سر نخ وصل ڪنید ۱۸ پایه بزنید
۲_۶ تڪرار ۱۸ پایه
با رنگ دیگه ۷_۱۲ تڪرار ۱۸ پایه بزنید
تزییناتش هم به سلیقه خودتون

 

بافت ڪلاهش

۱_حلقه جادویی و ۶ پایه
۲_جفت پایه(۱۲)
۳_یڪ پایه تڪی و یڪ جفت پایه(۱۸)
۴_دو پایه تڪی و یڪ جفت پایه (۲۴)
۵_سه پایه تڪی و یڪ جفت پایه (۳۰)
۶_۸) تڪرار (۳۰)
👆تا اینجا قسمت ڪاسه ایه ڪلاه میشه و از اینجا به بعد برای نقاب رفت و برگشت میبافیم
۹_   تعداد ۱۰ پایه بزنید یڪ زنجیره و برگردید
۱۰_ یڪ پایه نبافید ، ۸ پایه بزنید یڪ زنجیره و برگردید
۱۱_ یڪ پایه نبافید ، ۷ پایه بزنید و یڪ زنجیره و برگردید
۱۲  یڪ پایه نبافید ، ۶ پایه بزنید و یڪ زنجیره و برگردید
حالا میتونید یڪ دور با پایه ڪوتاه دور ڪلاه رو ببافید تا قسمت نقاب و ڪاسه ای یڪ دست دیده بشه.
تمام

 

منبع: کانال عروسک بافی فاطیما (https://t.me/fatimaabaft)

به کانال تلگرام رزبــــانــــو بپيونديد !

کلمات کليدي

عروسک بافی

عروسک سرانگشتی

مطالب مرتبط
نظرات اين مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]